мај 21, 2024 - In ЈАВНИ НАБАВКИ

Оглас: 03400/2023
Предмет: Реагенси и потрошен материјал за Лабораторија
Дел-1-Реагенси и потрошен материјал за биохемиски анализатор “Beckman Coulter AU480”, “или еквивалент”
Дел-2-Тестови, реагенси и потрошен материјал за апарат “VIDAS PC” , “или еквивалент”