For more detailed information
Head of Procurement Department
Graduated Economist Ilcho Koteski
Phone: 075 411 155
; mail: ilcokoteski@yahoo.com

Оглас: 06842/2023
Договор-Предмет: Апарат за рано откривање на периферна невропатија

Plan za Javni nabavki

Оглас: 03400/2023
Предмет: Реагенси и потрошен материјал за Лабораторија
Дел-1-Реагенси и потрошен материјал за биохемиски анализатор “Beckman Coulter AU480”, “или еквивалент”
Дел-2-Тестови, реагенси и потрошен материјал за апарат “VIDAS PC” , “или еквивалент”

Оглас: 06688/2023
Предмет: Контрастни средства

Оглас: 06701/2023
Предмет: Потрошен материјал за ЕГГ,ЕЕГ и ЕП

Оглас: 03969/2023
Предмет: Лек-Fingolimod

Оглас: 03400/2023
Предмет: Договор за Рамковна спогодба: РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈА
Дел-3- Реагенси и потрошен материјал за имуноанализатор “ARCHITECT i1000 sr”, “или еквивалент” Дел-4- Реагенси за хематолошки анализатори “SYSMEX XS 1000i”, “или еквивалент” Дел-5- Реагенси и потрошен материјал за електролитен анализатори”SmartLute plus” , “или еквивалент”

Оглас: 1329812022
Предмет: Рамковна спогодба-Договор-3-Тековно одржување на објекти

Oглас: 04264/2023
Предмет:Раствор-натриум хлорид 500 мл

Оглас: 03958/2023
Предмет: Ракавици-прегледни

Оглас: 02344/2023
Предмет: Лекови-Имуноглобулини

Оглас: 15796/2023
Предмет: Договор-2- од Рамковна спогодба-Реагенси и потрошен материјал за лабораторија

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел: 33- Interferon beta 1a ( Rebif 44 )

Оглас: 03365/2023
Предмет: Помошни средства за чистење

Оглас: 03850/2023
Предмет: Компјутери и ком.опрема

Оглас: 01837/2023
Предмет: Лек-Glatiramer acetate

Верзија-03-2023-План за ЈН

Верзија 02-2023-План за ЈН

Оглас: 01997/2023
Предмет: Фиксна телефонија и интернет

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел: 35- Interferon beta 1b ( Betaferon )
Договор-Дел: 23- Fremanezumab ( Adjovi )

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел: 65- Teriflunomide

Договор
Оглас: 01490/2023
Предмет: Одржување на софтвер за стационарно и амбулантско работење

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел:09- Cladribine

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел:44- Ocrelizumab

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел:44- Ocrelizumab

Министерство за Здравство-Рамковна спогодба
Предмет: Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Договор-Дел:34- Interferon beta 1a – 30mcg
Договор-Дел:23- Natalizumab
Договор-Дел:13- Dimethyl fumarate-240

4 Договор-Дел 32 – Interferon beta 1a- ( Rebif 22 )

Subject: Contract for group procurement Z. Services 2023

Advertisement: 21150/2022
Subject: Drug-Enoxaparin

Advertisement: 15796/2022
Type of procedure: Framework Agreement (Agreement-1)
Subject: Reagents and consumables for the Laboratory