Category Archives: Sidebar post

Завршни сметки

Превземи документи 2017 1-2017, 2-2017, 3-2017, 4-2017, 5-2017, 6-2017, 7-2017 8-2017, 9-2017, 10-2017, 11-2017, 12-2017, 13-2017, 14-2017 15-2017, 16-2017, 17-2017, 18-2017 Консолидирана завршна сметка за 2017 година   Превземи документи 2016 слика1, слика2 слика3 слика4 слика5 слика6 слика7 , слика8 слика9 слика10 слика11 слика12 слика13 слика14 слика15 слика16  слика17 слика18 Достава на консолидирана завршна сметка 2016 год    

Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7   Информационен систем за болничко и амбулантско работење Страна1 Страна2 Страна3 Страна4   Договор за јавна набавка на тонери Страна1   Страна2   Страна3   Страна4    Страна5 T1 T2 T3 T4 Договор за јавна набавка на Betaferon 1    2   3   4   6   7   8 Договор

Read More

Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија 2. Организациона поставеност 3. Здравствени услуги 4. Лекари 5. Невролози Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: дипл.правник Јана Страшевска Тел: 02 3111-904 Email: nevrolog@t.mk