Category Archives: Sidebar post

Завршни сметки

Превземи документи 2017 1-2017, 2-2017, 3-2017, 4-2017, 5-2017, 6-2017, 7-2017 8-2017, 9-2017, 10-2017, 11-2017, 12-2017, 13-2017, 14-2017 15-2017, 16-2017, 17-2017, 18-2017 Консолидирана завршна сметка за 2017 година   Превземи документи 2016 слика1, слика2 слика3 слика4 слика5 слика6 слика7 , слика8 слика9 слика10 слика11 слика12 слика13 слика14 слика15 слика16  слика17 слика18 Достава на консолидирана завршна сметка 2016 год   Завршна сметка 2018 Завршна скенирана 2018 год (WEB)

Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги Marrëveshje telefonike fikse dhe shërbime të internetit Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7   Информационен систем за болничко и амбулантско работење Sistemi i informacionit për spitalin dhe ambulancën Страна1 Страна2 Страна3 Страна4   Договор за јавна набавка на тонери Kontrata e blerjes së tonerit Страна1   Страна2   Страна3 

Read More

План за јавни набавки

Превземи план за јавни набавки -2017 1-plan2017, 2-plan2017   Превземи план за јавни набавки -2018 1-plan2018 , 2-plan2018 1-plan.2018, 2-plan.2018   Превземи план за јавни набавки -2018 001pl2018 (1) 001pl2018 (2)   Превземи план за јавни набавки -2019 PLAN ZA JN 2019 G. (WEB bez iznosi)    

Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија 2. Организациона поставеност 3. Здравствени услуги 4. Лекари 5. Невролози Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: дипл.правник Јана Страшевска Тел: 02 3111-904 Email: nevrolog@t.mk