Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7

 

Информационен систем за болничко и амбулантско работење

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4

 

Договор за јавна набавка на тонери

Страна1   Страна2   Страна3   Страна4    Страна5

T1 T2 T3 T4

Договор за јавна набавка на Betaferon

1    2   3   4   6   7   8

Договор за јавна набавка на Interferon

1-a   2-a   3-a   4-a    5-a   6-a   7-a

 

Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски системи

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

Договор за јавни набавки за мерење на радиоактивност на работни места, дозиметри и прегледи на лица кои работат со извори за јонизирачко зрачење

Дел 2 и Дел 3:                                      Дел 1 и Дел 4:

страна1 , страна2                                     страна1-1-4старна2-1-4

Договор за јавна набавка – систематски преглед за вработените на клиниката

d1d2, d3, d4

 

Потрошен материјал за Неурофизиологија за апаратите ЕЕГ, ЕМГ и ЕП

01d 02d 03d 04d 05d 06d         doc1 doc2 doc3 doc4 doc5

 

Договор за јавна набавка за фотокопирна хартија

fh1 fh2 fh3 fh4

 

Договор за јавна набавка на ДВД-Р со хартиена опаковка

01dvd 02dvd 03dvd 04dvd

 

Договр за јавна набавка на лекови од втора линија за третман на МС

01 02 03 04 05 06

Анекс договор Okrelizumab :   01-Aneks  02-Aneks  03-Aneks  04-Aneks  05-Aneks

 

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – Betaferon i Kopakson

01.ibk 02.ibk 03.ibk 04.ibk 05.ibk 06.ibk 07.ibk

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – rebif 22

02-p 03-p 04-p 05-p 06-p 07-p 08-p

Olgas 8/2018 Del 4

01-e (1) 01-e (2) 01-e (3) 01-e (4) 01-e (5) 01-e (6) 01-e (7)

 

Договор за јавни набавки по оглас 12/2018

1-l (1) 1-l (2) 1-l (3) 1-l (4) 1-l (5)

 

Договор за осигурување

01-o (1)  01-o (2)   01-o (3)

 

Oglas 11/1/2018 Osiguruvanje od opsta i profesionalna dejnost na lekarite

1- (1)   1- (2)    1- (3)