Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги

Marrëveshje telefonike fikse dhe shërbime të internetit

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7

 

Информационен систем за болничко и амбулантско работење

Sistemi i informacionit për spitalin dhe ambulancën

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4

 

Договор за јавна набавка на тонери

Kontrata e blerjes së tonerit

Страна1   Страна2   Страна3   Страна4    Страна5

T1 T2 T3 T4

 

Договор за јавна набавка на Betaferon

Marrëveshja e Prokurimit Publik Betaferon

1    2   3   4   6   7   8

Договор за јавна набавка на Interferon

Marrëveshja e Prokurimit Publik Interferon

1-a   2-a   3-a   4-a    5-a   6-a   7-a

 

Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски системи

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

Договор за јавни набавки за мерење на радиоактивност на работни места, дозиметри и прегледи на лица кои работат со извори за јонизирачко зрачење

Дел 2 и Дел 3:                                      Дел 1 и Дел 4:

страна1 , страна2                                     страна1-1-4старна2-1-4

Договор за јавна набавка – систематски преглед за вработените на клиниката

d1d2, d3, d4

 

Потрошен материјал за Неурофизиологија за апаратите ЕЕГ, ЕМГ и ЕП

01d 02d 03d 04d 05d 06d         doc1 doc2 doc3 doc4 doc5

 

Договор за јавна набавка за фотокопирна хартија

fh1 fh2 fh3 fh4

 

Договор за јавна набавка на ДВД-Р со хартиена опаковка

01dvd 02dvd 03dvd 04dvd

 

Договр за јавна набавка на лекови од втора линија за третман на МС

01 02 03 04 05 06

Анекс договор Okrelizumab :   01-Aneks  02-Aneks  03-Aneks  04-Aneks  05-Aneks

 

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – Betaferon i Kopakson

01.ibk 02.ibk 03.ibk 04.ibk 05.ibk 06.ibk 07.ibk

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – rebif 22

02-p 03-p 04-p 05-p 06-p 07-p 08-p

Olgas 8/2018 Del 4

01-e (1) 01-e (2) 01-e (3) 01-e (4) 01-e (5) 01-e (6) 01-e (7)

 

Договор за јавни набавки по оглас 12/2018

1-l (1) 1-l (2) 1-l (3) 1-l (4) 1-l (5)

 

Договор за осигурување

01-o (1)  01-o (2)   01-o (3)

 

Оглас 11/1/2018 Осигурување од општа и професионална дејност на лекарите

1- (1)   1- (2)    1- (3)

Оглас 16/2018 Нејонско контрасно средство

1_16-2018    2_16-2018   3_16-2018

 

Оглас 17/2018 – Услуги за одрзување и сервисирање на компјутерски програми и апликативен софтвер

Software1  Software2  Software3  Software4

 

Оглас 14/2018 – Тековно одржување на објекти 

01-14-2018 (1)   01-14-2018 (2)   01-14-2018 (3)   01-14-2018 (4)

 

Оглас 15/2018 – Средства за хигиена

01-15-2018 (1)   01-15-2018 (2)  01-15-2018 (3)   01-15-2018 (4)  01-15-2018 (5) 

 

Оглас 13/2018 Дел4- Immunoglobulins

01-13 (1) 01-13 (2) 01-13 (3)  01-13 (4) 01-13 (5) 01-13 (6) 01-13 (7) 01-13 (8)

 

Оглас 13/2018 Дел2 и Дел3

01-оглас 13 (1)   01-оглас 13 (2)   01-оглас 13 (3) 01-оглас 13 (4) 01-оглас 13 (5) 01-оглас 13 (6) 01-оглас 13 (7)

 

Договор за сервисирање на ренген цевка за CT Siemens Somatom 16 Slice

CT (1)   CT (2)   CT (3)   CT (4)  CT (5)  CT (6)  CT (7)

 

Оглас 19/2018 Медицински потрошен материјал за КТ инјектор

In (1)  In (2)  In (3)  In (4)  In (5)  In (6)  In (7)  In (8)

 

Оглас 18-2018 ЛЕКОВИ-Natalizumab

001-N (1) 001-N (2) 001-N (3) 001-N (4) 001-N (5) 001-N (6) 001-N (7)

Оглас 20-2018 Тонери за печатари Дел-5

001-T (1)001-T (2) 001-T (3) 001-T (4) 001-T (5)

Оглас 20-2018 Тонери за печатари Дел-1, Дел-2, Дел-6

001-ton (1) 001-ton (2) 001-ton (3) 001-ton (4)

001-ton (5) 001-ton (6) 001-ton (7) 001-ton (8) 001-ton (9) 001-ton (10)

Оглас 21-2018 Информатичка опрема Дел-1,  Дел-2

001-k (1)001-k (2) 001-k (3) 001-k (4)

Оглас 20/2018 Тонери за печатари Дел-3

дел-3 (1) дел-3 (2) дел-3 (3) дел-3 (4) дел-3 (5) дел-3 (6) дел-3 (7)

Оглас 21/2018 Информатичка опрема Дел-4

дел-4 (1) дел-4 (2) дел-4 (3) дел-4 (4)

 

Za WEB  Оглас 2/2019 ХИС

1    2    3     4

 

WEB  Оглас 3/2019 Фиксна телефонија и Интернет услуги

WEB Advertisement 3/2019 Telefonia fikse dhe shërbimet e internetit

1 2 3 4 5 6

 

Оглас 5/2019 Сетови за тераписка плазмофереза

Reklamat 5/2019 Sets për plasmopheresis terapeutik

1-5 (1) 1-5 (2) 1-5 (3) 1-5 (4)

 

Оглас 1/2019 Монитори за компјутери

Reklamë 1/2019 Vëzhguesit për kompjuterë

01-01 (1) 01-01 (2) 01-01 (3) 01-01 (4) 01-01 (5)

 

WEB   Оглас 6/2019 ЛЕКОВИ-Imunoglobulini

01-1 (2) 01-1 (3) 01-1 (4) 01-1 (5) 01-1 (1)

 

WEB   Oglas 02/2019 Здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење

WEB Oglas 02/2019 Ekzaminimet shëndetësore të personave që punojnë me burime të rrezatimit jonizues

1-02-Oglas (1) 1-02-Oglas (2) 1-02-Oglas (3) 1-02-Oglas (4)

 

WEB  Оглас 4/1/2019 Мониторинг на работно место-мерење на амбиентален дозен еквивалент кај РТГ апаратите

WEB Advertisement 4/1/2019 Monitorimi i punës – Matja e dozës së mjedisit ekuivalent në pajisjet RTG

1-04-Oglas (1)1-04-Oglas (2) 1-04-Oglas (3) 1-04-Oglas (4)

 

Za WEB     Оглас 4/2019  Дел-2- Контрола на квалитет на РТГ уреди

Për Listën WEB 4/2019 Pjesa-2 – Kontrolli i cilësisë së pajisjeve RTG

starna1 del (2) starna2 del (2) starna3 del (2) starna4 del (2)

 

Për Listën e WEB 9/2019 Pajisje Fizike Multifunksionale për Terapi

Za WEB    Оглас 9/2019 Мултифункционален апарат за физикална терапија

 Listimi-09(1)  Listimi-09(2)  Listimi-09(3)   Listimi-09(4)  Listimi-09(5)  Listimi-09(6)

 

 

Për Listën e WEB 4/2/2019 Monitorimi personal dosimetrik i njerëzve që punojnë me burime të rrezatimit jonizues

WEB- Оглас 4/2/2019 Персонален дозиметриски мониторинг на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење

Listimi-04-02(1)  Listimi-04-02(2)  Listimi-04-02(3)  Listimi-04-02(4)

 

 

Për WEB 7/2019 Pajisje EKG

Za WEB 7/2019 ЕКГ Апарати

Listimi-07(1)   Listimi-07(2)  Listimi-07(3)    Listimi-07(4)    Listimi-07(5)

 

WEB   Оглас 01/2019 Обука на вработени за безбедност и здравје при работа

01-01-2019 (1)      01-01-2019 (2)     01-01-2019 (3)

 

Оглас бр, 001812019 Лекови-1 ( Дел 1, Дел 2 )

01-00181 (1)   01-00181 (2)   01-00181 (3)    01-00181 (4)    01-00181 (5)    01-00181 (6)    01-00181 (7)

 

Оглас бр.00181/2019 Лекови-1 ( Дел 3 )

01-00181 (1)    01-00181 (2)    01-00181 (3)    01-00181 (4)    01-00181 (5)    01-00181 (6)    01-00181 (7)

 

Оглас бр. 00374/2019 Лекови-Cladribine

01-374 (1)    01-374 (2)   01-374 (3)    01-374 (4)    01-374 (5)    01-374 (6)    01-374 (7)

 

Oglas 009802019 Лекови 2 ( Дел-3 )

2019-07-24 110201   2019-07-24 110233   2019-07-24 110309   2019-07-24 110349   2019-07-24 105959   2019-07-24 110044   2019-07-24 110120

 

Оглас 009802019 Лекови 2 ( Дел 2 )

2019-07-26 110305   2019-07-26 110356   2019-07-26 110428   2019-07-26 110458   2019-07-26 110535   2019-07-26 110143   2019-07-26 110224

 

Оглас 009802019 Лекови 2 ( Дел 1 )

2019-07-26 122440   2019-07-26 122512   2019-07-26 122538   2019-07-26 122609   2019-07-26 122259   2019-07-26 122340   2019-07-26 122412

 

Договор по оглас на Мин.за Здравство
Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
 Дел – 60 – Ocrelizumab
   01   02  03  04
Договор по оглас на Мин.за Здравство
Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во РСМ
Дел 25 – Rebif 22
Дел 26 – Rebif 44
Дел 66 – Cladribine
01  02  03 04
 Оглас 06210/2019   КТМ ДВД-ЦД со опаковка
Договор по рамковна спогодба на Мин.за здравство
Биолошка активна терапија, молекуларна таргет терапија и моноклонални антитела за потребите на ЈЗУ во СРМ
Glatiramer acetate