Јавни набавки – договори

Договор за фиксна телефонија и интернет услуги

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4 Страна5 Страна6 Страна7

 

Информационен систем за болничко и амбулантско работење

Страна1 Страна2 Страна3 Страна4

 

Договор за јавна набавка на тонери

Страна1   Страна2   Страна3   Страна4    Страна5

T1 T2 T3 T4

Договор за јавна набавка на Betaferon

1    2   3   4   6   7   8

Договор за јавна набавка на Interferon

1-a   2-a   3-a   4-a    5-a   6-a   7-a

 

Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски системи

1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M

Договор за јавни набавки за мерење на радиоактивност на работни места, дозиметри и прегледи на лица кои работат со извори за јонизирачко зрачење

Дел 2 и Дел 3:                                      Дел 1 и Дел 4:

страна1 , страна2                                     страна1-1-4старна2-1-4

Договор за јавна набавка – систематски преглед за вработените на клиниката

d1d2, d3, d4

 

Потрошен материјал за Неурофизиологија за апаратите ЕЕГ, ЕМГ и ЕП

01d 02d 03d 04d 05d 06d         doc1 doc2 doc3 doc4 doc5

 

Договор за јавна набавка за фотокопирна хартија

fh1 fh2 fh3 fh4

 

Договор за јавна набавка на ДВД-Р со хартиена опаковка

01dvd 02dvd 03dvd 04dvd

 

Договр за јавна набавка на лекови од втора линија за третман на МС

01 02 03 04 05 06

Анекс договор Okrelizumab :   01-Aneks  02-Aneks  03-Aneks  04-Aneks  05-Aneks

 

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – Betaferon i Kopakson

01.ibk 02.ibk 03.ibk 04.ibk 05.ibk 06.ibk 07.ibk

Oglas 8/2018 LEKOVI-Interferoni – rebif 22

02-p 03-p 04-p 05-p 06-p 07-p 08-p

Olgas 8/2018 Del 4

01-e (1) 01-e (2) 01-e (3) 01-e (4) 01-e (5) 01-e (6) 01-e (7)

 

Договор за јавни набавки по оглас 12/2018

1-l (1) 1-l (2) 1-l (3) 1-l (4) 1-l (5)

 

Договор за осигурување

01-o (1)  01-o (2)   01-o (3)

 

Оглас 11/1/2018 Осигурување од општа и професионална дејност на лекарите

1- (1)   1- (2)    1- (3)

Оглас 16/2018 Нејонско контрасно средство

1_16-2018    2_16-2018   3_16-2018

 

Оглас 17/2018 – Услуги за одрзување и сервисирање на компјутерски програми и апликативен софтвер

Software1  Software2  Software3  Software4

 

Оглас 14/2018 – Тековно одржување на објекти 

01-14-2018 (1)   01-14-2018 (2)   01-14-2018 (3)   01-14-2018 (4)

 

Оглас 15/2018 – Средства за хигиена

01-15-2018 (1)   01-15-2018 (2)  01-15-2018 (3)   01-15-2018 (4)  01-15-2018 (5) 

 

Оглас 13/2018 Дел4- Immunoglobulins

01-13 (1) 01-13 (2) 01-13 (3)  01-13 (4) 01-13 (5) 01-13 (6) 01-13 (7) 01-13 (8)

 

Оглас 13/2018 Дел2 и Дел3

01-оглас 13 (1)   01-оглас 13 (2)   01-оглас 13 (3) 01-оглас 13 (4) 01-оглас 13 (5) 01-оглас 13 (6) 01-оглас 13 (7)

 

Договор за сервисирање на ренген цевка за CT Siemens Somatom 16 Slice

CT (1)   CT (2)   CT (3)   CT (4)  CT (5)  CT (6)  CT (7)

 

Оглас 19/2018 Медицински потрошен материјал за КТ инјектор

In (1)  In (2)  In (3)  In (4)  In (5)  In (6)  In (7)  In (8)

 

Оглас 18-2018 ЛЕКОВИ-Natalizumab

001-N (1) 001-N (2) 001-N (3) 001-N (4) 001-N (5) 001-N (6) 001-N (7)

Оглас 20-2018 Тонери за печатари Дел-5

001-T (1)001-T (2) 001-T (3) 001-T (4) 001-T (5)

Оглас 20-2018 Тонери за печатари Дел-1, Дел-2, Дел-6

001-ton (1) 001-ton (2) 001-ton (3) 001-ton (4)

001-ton (5) 001-ton (6) 001-ton (7) 001-ton (8) 001-ton (9) 001-ton (10)

Оглас 21-2018 Информатичка опрема Дел-1,  Дел-2

001-k (1)001-k (2) 001-k (3) 001-k (4)

Оглас 20/2018 Тонери за печатари Дел-3

дел-3 (1) дел-3 (2) дел-3 (3) дел-3 (4) дел-3 (5) дел-3 (6) дел-3 (7)

Оглас 21/2018 Информатичка опрема Дел-4

дел-4 (1) дел-4 (2) дел-4 (3) дел-4 (4)