Листа на информации од јавен карактер

1. Дејност на Универзитетска клиника за неврологија
2. Организациона поставеност
3. Здравствени услуги
4. Лекари
5. Невролози

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:
дипл.правник Јана Страшевска
Тел: 02 3111-904
Email: nevrolog@t.mk